Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Zakład Usług Komunalnych

ul. Młynarska 10, 84-351 Nowa Wieś Lęborska

 

Ochrona Danych osobowych

Klauzula Informacyjna Ogólna dla klientów Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej

 

 1. Informujemy, iż Administratorem danych osobowych jest Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej reprezentowany przez Dyrektora Zakładu.
 2. Inspektorem ochrony danych jest Aleksandra Etmańska. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę  skontaktować się pod adresem: iodo@nwl.pl telefonicznie: tel. 59 861 24 28
 3. Państwa dane przetwarzane będą i zbierane w celu realizacji zawartych umów oraz  obowiązków ustawowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przesłanek określonych w art. 6 ust. 1 a, b, c, d, e RODO. Przetwarzanie danych szczególnych kategorii będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 a, b, c, g, h, j RODO. Przetwarzania danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa zgodnie z art. 10 RODO wolno dokonywać wyłącznie pod nadzorem władz publicznych lub jeżeli przetwarzanie jest dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw i wolności osób, których dane dotyczą.
 5. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez Klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3 RODO.
  W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych Klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem składanego wniosku  bez rozpatrzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty  upoważnione
  na podstawie przepisów prawa, które reguluje cel przetwarzania.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody
  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Wnioski dotyczące prawa osoby, której dane dotyczą można składać osobiście w sekretariacie GZUK w Nowej Wsi Lęborskie lub pocztą. Zakład zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości osoby, która składa wniosek.

 

W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanych dalej RODO).

Co to jest RODO i jaki jest cel jego wprowadzenia?

RODO to skrót od Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, inny skrót często spotykany
to GDPR (General Data Protection Regulation). Pełna nazwa aktu, który regulować będzie przetwarzanie danych osobowych to: „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.

Główny cel wprowadzenia RODO to zmniejszenie zróżnicowania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych między poszczególnymi krajami Unii Europejskiej  oraz zwiększenie zabezpieczeń przetwarzania ochrony danych osobowych, tak by przepisy prawa nadążały za zmieniającą się technologią.

Od kiedy RODO będzie obowiązywać?

27 kwietnia 2016 roku Parlament Europejski przyjął w drodze rozporządzenia zmianę prawa o ochronie danych osobowych. Wszystkie kraje Unii Europejskiej, w tym i Polska muszą dostosować swoje prawo
do nowych przepisów, które będą bezpośrednio stosowane od 25 maja 2018 roku.

Nowe przepisy obowiązywać będą w sposób bezpośredni, co oznacza, że nie będą wymagać krajowej implementacji (wdrożenia) niezależnie od obowiązującej obecnie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych, która zostanie całkowicie zmieniona celem dostosowania jej do RODO.

Co to są dane osobowe?

Są to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 W praktyce mogą to być wszelkie dane dotyczące osoby fizycznej. Warto pamiętać, że dane osobowe możemy znaleźć nie tylko w dowodzie osobistym czy paszporcie. Danymi będą również numer telefonu czy adres email, a więc informacje, które często nie są chronione z należytą starannością.

Informacje

Liczba wyświetleń: 162
Utworzono dnia: 25.06.2018
Dokument wprowadził:
Przemysław Jelonek

Historia publikacji

 • 19.11.2019 08:15, Administrator
  Edycja strony: Ochrona Danych osobowych
 • 25.06.2018 07:51, Administrator
  Edycja strony: Ochrona Danych osobowych
 • 25.06.2018 07:50, Administrator
  Dodanie strony: Ochrona Danych osobowych