Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Zakład Usług Komunalnych

ul. Młynarska 10, 84-351 Nowa Wieś Lęborska

 

Statut

STATUT
GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH
 w Nowej Wsi Lęborskiej

 

Postanowienia ogólne

§ 1

Gminny Zakład Usług Komunalnych został utworzony na podstawie Uchwały Nr VII /35/94 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie powołania jednostki budżetowej.

 

§ 2

1. Gminny Zakład Usług Komunalnych zwany dalej zakładem jest samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową podporządkowaną Radzie Gminy Nowa Wieś Lęborska.
2. Gminny Zakład Usług Komunalnych działa w formie jednostki budżetowej, której gospodarka finansowa objęta jest budżetem gminy i opiera się o zasady określone w ustawie o finansach publicznych.
3. Siedziba Gminnego Zakładu Usług Komunalnych mieści się w Nowej Wsi Lęborskiej .
4. Obszar działania Gminnego Zakładu Usług Komunalnych obejmuje teren Gminy Nowa Wieś Lęborska
5. Gminny Zakład Usług Komunalnych używa pieczęci podłużnej z napisami: Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej.
6. Gminny Zakład Usług Komunalnych przy wykonywaniu zadań używa skrótu „GZUK”


Zakres działania
§ 3

Do zadań Gminnego Zakładu Usług Komunalnych należy w szczególności :

1. prowadzenie usług komunalnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków a w szczególności:

a) wydobycie i dostarczanie wody

b) remonty, modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnych,

2. koordynacja działań w zakresie remontów, modernizacji i utrzymania dróg gminnych a w szczególności:

a) utrzymanie chodników i rowów przydrożnych,

b) zimowe utrzymanie dróg

c) zarządzanie umieszczaniem znaków obowiązujących w ruchu drogowym oraz organizacja ruchu drogowego,

d) bieżąca naprawa oraz utrzymanie dróg i drogowych obiektów,

3. remont budynków mieszkalnych, lokali użytkowych i innych nieruchomości stanowiących własność komunalną, m.in. placówek oświatowych, przystanków,świetlic, itp.,
4. wykonywanie innych zadań w zakresie usług komunalnych zlecanych przez urząd gminy i inne gminne jednostki organizacyjne

 

Gospodarka Finansowa
§ 4

1. Gminny Zakład Usług Komunalnych pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy a wykonywane dochody odprowadza do tego budżetu
2. Koszty utrzymania Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w tym koszty materialne wyposażenia oraz płac pracowników pokrywane są z budżetu gminy.
3. Za prawidłową gospodarkę Gminnego Zakładu Usług Komunalnych odpowiada Dyrektor Gminnego Zakładu Usług Komunalnych.


§ 5

1. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej regulują przepisy dotyczące jednostek
2. Gminny Zakład Usług Komunalnych przedstawia Radzie Gminy sprawozdania z działalności finansowej oraz określa zakres potrzeb finansowych na zasadach określonych odrębnymi przepisami.


Organizacja wewnętrzna i kadry

§ 6

1. Gminnym Zakładem Usług Komunalnych kieruje Dyrektor zatrudniony w ramach stosunku pracy
2. Uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do Dyrektora Gminnego Zakładu Usług Komunalnych wykonuje Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska. Właściwym do nawiązania i rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Gminnego Zakładu Usług Komunalnych jest Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska.
3. Dyrektor Gminnego Zakładu usług Komunalnych działa jednoosobowo i wobec zatrudnionych przez siebie pracowników pełni rolę kierownika zakładu pracy w porozumieniu prawa pracy.
4. Dyrektor Gminnego Zakładu Usług Komunalnych jest osobą odpowiedzialną materialnie za powierzone mienie gminne .Zarządza jednostka i reprezentuje ja na zewnątrz.
5. Dyrektor Gminnego Zakładu Usług Komunalnych jest odpowiedzialny za właściwą organizację jednostki, jej sprawne działanie, kontrole realizacji zadań oraz za określenie kierunków działania i rozwoju.
6. Do praw i obowiązków Dyrektora Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i jego pracowników oraz do jego pracowników oraz ich statusu prawnego i zasad wynagradzania mają zastosowanie odpowiednie przepisy o pracownikach samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego  oraz w zakresie nieuregulowanym tymi przepisami-Kodeks Pracy.
7. W ramach udzielonego pełnomocnictwa Dyrektor Gminnego Zakładu Usług Komunalnych składa oświadczenie woli w zakresie zarządu powierzonym mieniem.
8. W zakresie bieżącej działalności Dyrektor Gminnego Zakładu Usług Komunalnych podlega Wójtowi Gminy pełniącemu funkcję zwierzchnika służbowego.

Informacje

Liczba wyświetleń: 439
Utworzono dnia: 02.02.2018

Historia publikacji

  • 13.02.2018 12:15, Administrator
    Edycja strony: Statut
  • 02.02.2018 19:32, Administrator
    Dodanie strony: Statut