Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Czcionka:

UCHWAŁA NR X/105/19

Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska

z dnia 9 sierpnia 2019 r.

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 roku, poz. 506) oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1152 z późn. zm.), po uzyskaniu opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Rada Gminy Nowa Wieś Lęborska
uchwala, co następuje

§ 1. Uchwala się regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała nr XXXIX/261/06 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 17 lutego 2006 roku w sprawie regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Wieś Lęborska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy

Katarzyna Frankowska-Kręcis

 

 

Załącznik do uchwały Nr X/105/19

Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska

z dnia 9 sierpnia 2019 r.

 

Regulamin
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska

Rozdział 1.

Przepisy ogólne

 

§ 1. 1.  Niniejszy regulamin dotyczy dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska.

2. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego oraz odbiorców usług.

§ 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa o ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Pozostałe pojęcia użyte w regulaminie mają znaczenie wskazane w ustawie.

 

Rozdział 2.

Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§ 3. W zakresie dostarczania wody przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne jest zobowiązane:

1) dostarczać odbiorcy usług wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w ilości nie mniejszej niż 0,5m3 na dobę,

2) zapewnić ciągłość dostaw wody, z zastrzeżeniem uzasadnionych wyjątków określonych w niniejszym Regulaminie,

3) w przypadku dostarczania wody z posiadanej sieci wodociągowej, zapewnić dostawę wody pod ciśnieniem nie mniejszym niż 0,05MPa (0,5bara) mierzonego u wylotu na zaworze za wodomierzem głównym zainstalowanym na przyłączu wodociągowym,

4) zapewnić dostawę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi o jakości i parametrach nieprzekraczających wymienionych wartości:

parametry fizyczne: barwa 15 mg Pt/l, Mętność – 1NTU, Odczyn pH 6,5-9,5, Zapach – akceptowalny i bez nieprawidłowych zmian, Smak – akceptowalny i bez nieprawidłowych zmian, przewodność elektryczna - 2500μS/cm

parametry chemiczne: jon amonowy 0,5 mgNH4+/l, Żelazo 200 μg/l, Mangan 50 μg/l, Azotany (NO3-) - 50mg /l, Azotyny (NO2-) – 0,50mg /l,

5) prowadzić regularną wewnętrzną kontrolę jakości dostarczanej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

§ 4. W zakresie odbioru ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne jest zobowiązane:

1) przyjmować do posiadanej sieci kanalizacyjnej ścieki wprowadzane przez odbiorców usług, w ilości nie mniejszej niż 0,5m3 na dobę,

2) zapewnić ciągły odbiór ścieków o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami
i obowiązującą umową o odprowadzanie ścieków,

3) odprowadzać wprowadzone ścieki do posiadanych urządzeń kanalizacyjnych.

 

 

Rozdział 3.

Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

§ 5. 1.  Świadczenie usług zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków odbywa się w oparciu o pisemną umowę zawartą między przedsiębiorstwem wodociągowo - kanalizacyjnym, a odbiorcą usług.

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne udostępnia na swojej stronie internetowej aktualnie obowiązujące ogólne warunki umów, o ile się nimi posługuje.

§ 6. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z przedsiębiorstwem wodociągowo - kanalizacyjnym powinien w szczególności określać:

1) imię, nazwisko (lub nazwę), numer PESEL lub REGON, numer NIP (o ile wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą) oraz adres zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy,

2) wskazanie nieruchomości, co do której wnioskodawca chce zawrzeć umowę oraz wskazanie tytułu prawnego do nieruchomości,

3) oświadczenie wnioskodawcy czy nieruchomość jest podłączona do sieci wodociągowej przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego, czy też posiada własne ujęcie wody,

4) oświadczenie czy nieruchomość jest podłączona do sieci kanalizacyjnej przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego, czy też wprowadza ścieki do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków,

5) oświadczenie wnioskodawcy na jakie cele będzie wykorzystywał dostarczaną wodę,

6) oświadczenie wnioskodawcy jakiego rodzaju ścieki będą odprowadzane przez wnioskodawcę na podstawie zawartej umowy (przemysłowe, bytowe albo komunalne).

§ 7. Wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne z osobą korzystającą z lokalu powinien zawierać elementy wskazane w § 6 Regulaminu, a ponadto:

1) imię, nazwisko (lub nazwę), numer PESEL lub REGON, numer NIP (jeśli osoba taka go posiada) oraz adres osoby korzystającej z lokalu, co do której składany jest wniosek o zawarcie umowy wraz z umocowaniem do złożenia wniosku w imieniu i na rzecz tej osoby,

2) wskazanie lokalu, co do którego wnioskodawca żąda zawarcia umowy.

Rozdział 4.

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 8. 

1.  Podstawę rozliczeń wynikających z umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków stanowi aktualna taryfa przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego, określająca ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, a także ilość wody dostarczonej do nieruchomości i odpowiednio ilość odprowadzonych ścieków określona zgodnie z art. 27 ustawy.

2. W razie braku wodomierza głównego ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określone w przepisach wykonawczych do art. 27 ust. 3 ustawy. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie umowy, o której mowa w § 8 ust. 1, jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie.

3. Okresy rozliczeniowe obowiązujące odbiorców usług oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty są określone w umowie.

4. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę lub odprowadzone ścieki w terminie określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej wysłania lub dostarczenia w inny sposób.

Rozdział 5.

Warunki przyłączania do sieci

§ 9. 

1.  Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci składa do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego wniosek o wydanie warunków przyłączenia.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawiera:

1) oznaczenie wnioskodawcy, wraz z danymi umożliwiającymi kontakt z wnioskodawcą,

2) określenie wielkości przewidywanego poboru wody,

3) wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju, a w przypadku dostawców ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków oraz zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających,

4) opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda, lub z której będą odprowadzane ścieki, w szczególności określenie jej lokalizacji, powierzchni, sposobu zagospodarowania, a także przeznaczenia,

5) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody lub dostarczania ścieków.

3. Realizacja budowy przyłączy do sieci wodociągowej lub/i kanalizacyjnej oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego oraz dostosowanie posiadanej już instalacji do jego montażu jak również urządzenia pomiarowego, zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub/i kanalizacyjnej.

4. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne określa warunki przyłączenia do sieci
i przekazuje je wnioskodawcy, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

5. Warunki, o których mowa w ust. 4, określają co najmniej:

1) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci, w tym miejsce zainstalowania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego,

2) maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości,

3) maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości i ich jakość,

4) informacje o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinien przedłożyć podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci w celu realizacji przyłącza,

5) okres ważności wydanych warunków przyłączenia, który nie może być krótszy niż 2 lata.

Rozdział 6.

Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo - kanalizacyjnych

§ 10. 

1.  Dostępność do usług wodociągowo - kanalizacyjnych jest uzależniona od:

1) istnienia urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych bądź przyjęcia realizacji takich urządzeń w obowiązującym wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zarządzanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne;

2) możliwości technicznych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zarządzanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne, wynikających z technologii dostarczania wody i odprowadzania ścieków, przez co rozumie się faktyczne możliwości pozyskania przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne wody nadającej się do spożycia przez ludzi (wydajność ujęć wody), lub jej dostawcy, jak również możliwości odbioru i oczyszczania ścieków (wydajność oczyszczalni).

2. Jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne odmówi przyłączenia nieruchomości do sieci zgodnie z ust. 1, jest ono obowiązane przesłać podmiotowi ubiegającemu się o przyłączenie do sieci pisemną odmowę wraz z uzasadnieniem. W takim wypadku przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne nie wydaje warunków przyłączenia do sieci.

§ 11. Warunkiem przystąpienia do wykonania przyłącza zgodnie z warunkami przyłączenia wydanymi przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej przez podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci z przedsiębiorstwem wodociągowo - kanalizacyjnym.

Rozdział 7.

Sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne odbioru wykonanego przyłącza

§ 12. 

1.  Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego jest uzgodnienie z przedsiębiorstwem wodociągowo - kanalizacyjnym trasy przebiegu przyłączy, sposobu prowadzenia tych prac oraz warunków i sposobów dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne kontroli robót.

2. Rozpoczęcie robót należy zgłosić z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi warunkami przyłączenia oraz uzgodnioną dokumentacją techniczną.

4. Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

5. Odbiór częściowy robót ulegających zasypaniu tzn. robót zanikających następuje w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru.

6. Odbiór końcowy dokonywany jest na podstawie końcowego protokołu odbioru technicznego według zasad określonych w warunkach przyłączenia.

7. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać, co najmniej:

1) datę odbioru,

2) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza (rodzaju: wodociągowe, kanalizacyjne), średnicy, materiałów i długości, rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego, skład komisji, w tym: wykonawcę i użytkownika,

3) adres nieruchomości, do której wykonano przyłącze,

4) podpisy członków komisji.

8. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania przyłącza i jego podpisanie przez strony upoważnia Odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku o zwarcie umowy.

Rozdział 8.

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§ 13. W przypadku niedotrzymania ciągłości świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo -kanalizacyjne usług oraz odpowiednich parametrów dostarczanej przez nie wody, przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne ma obowiązek:

1) poinformować niezwłocznie odbiorców usług o takich przypadkach na swojej stronie internetowej lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, w tym wskazać, o ile to możliwe, planowany termin przywrócenia prawidłowego funkcjonowania sieci i odpowiednich parametrów dostarczanej wody,

2) zapewnić odbiorcom usług zastępcze punkty poboru wody w przypadku przerw w dostawie wody przekraczających 24 godziny oraz poinformować odbiorców usług o lokalizacji takich punktów na swojej stronie internetowej lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób,

3) o ile jest to możliwe, podjąć niezbędne działania celem przywrócenia ciągłości świadczenia usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody,

4) poinformować odpowiednie służby, wskazując przewidywany czas przywrócenia ciągłości świadczonych usług.

§ 14. 

1.  O planowanych ograniczeniach w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne informuje odbiorców usług poprzez: zamieszczenie zawiadomienia rozwieszonego na terenie, na którym ma nastąpić przerwa w dostawie wody lub/i odprowadzaniu ścieków, zamieszczenia zawiadomienia na swojej stronie internetowej, lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną przerwą w świadczeniu usług.

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne informuje o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, w sposób opisany w ust. 1, odbiorców usług co najmniej 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, podając jednocześnie informacje o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru.

§ 15. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne może zamknąć przyłącze kanalizacyjne
w przypadku, gdy jakość wprowadzanych do sieci ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa, w szczególności w ustawie i w wydanych do niej przepisach wykonawczych. Postanowienie to nie narusza innych uprawnień przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego wynikających z ustawy.

Rozdział 9.

Standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

§ 16. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne zobowiązane jest do wyznaczenia osoby lub osób odpowiedzialnych za obsługę odbiorców usług oraz podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci, w tym informowanie ich o obowiązujących przepisach oraz wynikających z nich prawach i obowiązkach, a także przyjmowania reklamacji, jak również o szczegółowych warunkach zawierania umów, w tym o konieczności przedstawiania dokumentów umożliwiających podpisanie umowy oraz o czasie i miejscu, w którym możliwe jest zawarcie umów.

§ 17. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne zapewnia, aby informacje zawierające co najmniej:

1) wskazanie komórki organizacyjnej upoważnionej do kontaktów z odbiorcami usług oraz podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci oraz do przyjmowania i rozpatrywania reklamacji,

2) dane umożliwiające kontakt oraz

3) godziny przyjmowania reklamacji oraz udzielania informacji,

- były udostępnione w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego oraz na jego stronie internetowej.

§ 18. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne zapewnia, aby w jego siedzibie lub na jego stronie internetowej udostępnione były następujące:

1) dokumenty w aktualnym brzmieniu:

a) taryfa,

b) niniejszy regulamin,

c) tekst jednolity ustawy (w przypadku braku tekstu jednolitego – tekst ujednolicony) wraz z aktami wykonawczymi,

2) informacje dotyczące warunków zawierania umów, w tym o konieczności przedstawienia dokumentów umożliwiających podpisanie umowy oraz o czasie i miejscu, w którym możliwe jest zawarcie umów.

§ 19.

1.  Odbiorcy usług oraz podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci mają prawo wnoszenia do przedsiębiorcy wodociągowo - kanalizacyjnego reklamacji dotyczących świadczonych przez nie usług.

2. Reklamacje powinny zawierać:

1) imię i nazwisko albo oznaczenie podmiotu zgłaszającego reklamację,

2) przedmiot reklamacji,

3) uzasadnienie,

4) informacje co do możliwości kontaktu z podmiotem zgłaszającym reklamację.

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne zobowiązane jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwiania reklamacji i sposobie rozstrzygania zgodnie z ustawą, spraw spornych w terminie 30 dni od daty jej wpływu w formie pisemnej, chyba że podmiot zgłaszający reklamację wskaże inny sposób kontaktu.

Rozdział 10.

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 20. Woda do celów przeciwpożarowych może być udostępniana z urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu Gminy Nowa Wieś Lęborska, a w szczególności z hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej, w granicach technicznych możliwości wynikających z wydajności ujęć wody i średnicy sieci wodociągowej.

§ 21. Prawo do pobierania wody na cele przeciwpożarowe z sieci gminnej posiadają jednostki straży pożarnej oraz jednostki biorące udział w gaszeniu pożarów na terenie Gminy.

§ 22. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe określa się na podstawie informacji sporządzanej w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Lęborska, która stanowi podstawę do rozliczeń za pobraną wodę pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo - kanalizacyjnym, a Gminą Nowa Wieś Lęborska.

 

 

Uzasadnienie

do uchwały Nr X/105/19
Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska

z dnia 9 sierpnia 2019 roku

Przedmiotem uchwały jest uchwalenie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

1. Przedstawienie stanu istniejącego:

Obecnie brak jest uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków zgodnej z obowiązującymi przepisami.

2. Wyjaśnienie potrzeb i celu podjęcia uchwały:

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane do dnia 12 czerwca 2018 roku przekazać do organu uchwałodawczego gminy nowego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

W dniu 18 maja 2018 roku projekt regulaminu przedłożyło Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku, natomiast w dniu 11 czerwca 2018 roku projekt regulaminu przedłożył Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej.

W myśl art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw, rada gminy w terminie 2 miesięcy od dnia przedstawienia przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne projektu regulaminu, dokonuje jego analizy. Zgodnie z art. 19 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków rada gminy na podstawie projektów regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjne, przygotowuje projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazuje go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, tj. Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamiając o tym przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne - Gminny Zakład Usług Komunalnych i Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Postanowieniem znak: GD.RET.070/170/P/2018.KC z dnia 26 października 2018 roku zaopiniował negatywnie przedłożony projekt regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska wnosząc swoje uwagi. Dokonano ponownej analizy ww. regulaminu i naniesiono niezbędne poprawki.

Ponownie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Postanowieniem znak: GD.RET.070/263/P/2019.KR z dnia 22 marca 2019 roku zaopiniował negatywnie przedłożony projekt regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska wnosząc swoje uwagi. Dokonano ponownej analizy ww. regulaminu i naniesiono niezbędne poprawki.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Postanowieniem znak: GD.RET.070/343/P/2019.KR z dnia 24 czerwca 2019 roku stwierdził zgodność przedłożonego projekt regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

3. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym:

Dotychczas obowiązywała uchwała nr XXXIX/261/06 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 17 lutego 2006 roku w sprawie regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

4. Charakterystyka skutków społecznych i gospodarczych:

Regulamin ma na celu określenie szczegółowych praw i obowiązków przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług.

5.Skutki finansowe, związane z wejściem w życie uchwały:

Nie dotyczy.

6. Źródła finansowania:

Nie dotyczy.

 

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piatek

w godz. 700 - 1500

Rachunek bankowy

 PKO Bank Polski SA
18 1020 2791 0000 7202 0269 0469

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Grudzień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny