Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Czcionka:

REGULAMIN

DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 2. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność przedsiębiorstwa polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu
  i dostarczaniu wody.
 3. Przez zbiorowe odprowadzanie ścieków rozumie się działalność przedsiębiorstwa polegającą na odbieraniu, oczyszczaniu i odprowadzaniu ścieków.
 4. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używa się określenia „ustawa”, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
 5. Przedsiębiorstwo – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku
  o swobodzie działalności gospodarczej, który prowadzi działalność zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków lub gminna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków.
 6. Umowa – umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków, o której mowa w art. 6 ustawy.
 7. Gmina – Gmina Nowa Wieś Lęborska.
 8. Odbiorca usług – każdy, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia
  w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, na podstawie pisemnej umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym.
 9. Osoba ubiegająca się o podłączenie do sieci – osoba posiadająca tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, która złożyła stosowny wniosek.
 10. Sieć – przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.
 11. Przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym.
 12. Przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną
  w nieruchomości odbiorcy usług wraz z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku,
  a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej.
 13. Wodomierz główny – przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na każdym przyłączu wodociągowym.
 14. Wodomierz – przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej w nieruchomości odbiorcy na punkcie czerpalnym.
 15. Wodomierz dodatkowy – przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym, służący określeniu ilości wody bezpowrotnie zużytej.
 16. Okres obrachunkowy – określony w umowie okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków.
 17. Cennik usług – cennik zawierający wysokość opłat za dodatkowe czynności i usługi świadczone przez przedsiębiorstwo.

§ 2

Przedsiębiorstwo świadczy usługi zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków wyłącznie na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków, zawartej między przedsiębiorstwem a odbiorcą usług.

 

Rozdział II

Minimalny poziom świadczonych usług w zakresie dostarczania wody

i odprowadzania ścieków

§ 3

Dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków, zawartej między przedsiębiorstwem a odbiorcą.

§ 4

Przedsiębiorstwo dostarcza wodę i odprowadza ścieki, zapewniając zdolność posiadanych urządzeń, a w szczególności:


a) dostarcza wodę do nieruchomości, o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi w sposób ciągły i niezawodny,

b) zapewnia w posiadanej sieci odpowiednie ciśnienie wody,

c) przyjmuje do sieci kanalizacji sanitarnej ścieki w sposób ciągły, o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz kontroluje ich jakość,

d) zapewnia spełnianie warunków wprowadzenia ograniczeń dostarczania wody w przypadku wystąpienia jej niedoboru,

e) dokonuje na własny koszt niezbędnych napraw urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu, za wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy odbiorcy,

f) dokonuje na własny koszt niezbędnych napraw przyłączy będących w jego posiadaniu, za wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy odbiorcy,

g) instaluje na własny koszt wodomierz główny, po odbiorze technicznym przyłącza i zawarciu umowy,

h) ponosi koszty zakupu i utrzymania wodomierza głównego,

i) informuje wójta o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, raz na kwartał.

 

Rozdział III

Szczegółowe warunki zawierania i rozwiązywania umów z odbiorcami usług

§ 5

Postanowienia umowy nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych oraz postanowień regulaminu.

§ 6

 1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest zawrzeć umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci, na podstawie wydanych warunków technicznych przez przedsiębiorstwo, jeżeli wystąpi ona z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.
 2. Przedsiębiorstwo może odmówić zawarcia umowy na zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego i osobami korzystającymi z lokali w tym budynku, gdy nie są spełnione równocześnie wszystkie warunki określone w art. 6 ust. 6 ustawy.
 3. Przedsiębiorstwo ma prawo wypowiedzieć umowę właścicielowi lub zarządcy budynku wielolokalowego, jeżeli w trakcie jej obowiązywania wystąpią warunki uniemożliwiające jej spełnienie, ustalenie należności za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki dla poszczególnych odbiorców usług w tym budynku, w terminie określonym w umowie.
 4. Umowa winna w szczególności zawierać postanowienia określone w art. 6 ust. 3 ustawy.
 5. Z odbiorcami korzystającymi zarówno z usług zaopatrzenia w wodę, jak i z usług odprowadzania ścieków przedsiębiorstwo może zawrzeć jedną umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

§ 7

 1. Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków może być zawarta na czas określony lub nieokreślony.
 2. Zmiana umowy następuje w formie aneksu do umowy na piśmie, pod rygorem nieważności.
 3. Nie wymaga formy pisemnej zmiana umowy dotycząca taryfy lub adresu do korespondencji.

§ 8

 1. Umowa zawarta na czas nieokreślony może być rozwiązana przez każdą ze stron za uprzednim jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, dokonanym w każdym czasie, przez złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie przedsiębiorstwa lub przesłanie listem poleconym.
 2. Umowa zawarta na czas określony może być rozwiązana przez każdą ze stron za uprzednim jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, dokonanym w każdym czasie, przez złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie przedsiębiorstwa lub przesłania listem poleconym.
 3. Umowa może być rozwiązana za porozumieniem stron.
 4. Umowa wygasa w przypadku śmierci odbiorcy będącego osobą fizyczną, upadłości strony, utraty przez przedsiębiorstwo zezwolenia.
 5. Zmiana odbiorcy powoduje wygaśnięcie dotychczasowej umowy i wymaga zawarcia nowej. Obowiązek ten ciąży na nowym odbiorcy.

§ 9

Po upływie terminu wypowiedzenia lub wygaśnięcia umowy przedsiębiorstwo dokonuje zamknięcia przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego oraz demontuje wodomierz główny.

 

 

Rozdział IV

Sposoby rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 10

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, są prowadzone przez przedsiębiorstwo z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

§ 11

 1. Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego.
 2. W przypadku zawarcia umów z osobami korzystającymi z lokali w budynkach wielolokalowych, ilość dostarczanej wody ustala się na podstawie wodomierzy zainstalowanych przy wszystkich punktach czerpalnych, z uwzględnieniem różnicy wynikającej pomiędzy odczytem wodomierza głównego, a sumą odczytanych wodomierzy przy punktach czerpalnych.
 3. W przypadku braku wodomierza głównego, ilość dostarczonej wody ustalona będzie w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określone odrębnymi przepisami.

§ 12

 1. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.
 2. W razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako równą ilości dostarczonej wody przez przedsiębiorstwo.

§ 13

W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy.

§ 14

 1. Strony określają w umowie okres obrachunkowy oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty jak również sposób uiszczania opłat.
 1. Wniesienie przez odbiorcę reklamacji, co do wysokości faktury, nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności.

§ 15

Odbiorca reguluje należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na podstawie faktur wystawianych przez przedsiębiorstwo w okresach obrachunkowych określonych w umowie.

 

Rozdział V

Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

oraz odbiór przyłącza

 

§ 16

 1. W przypadku konieczności wybudowania nowego przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego lub zmiany istniejącego, przedsiębiorstwo na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o podłączenie do sieci, wyda warunki techniczne realizacji ww. robót. Określenie warunków przyłączenia następuje w terminie do 21-go dnia od złożenia wniosku.  W szczególnych przypadkach termin może ulec przedłużeniu.
 2. Do wniosku osoba ubiegająca się o podłączenie do sieci załącza:

a) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek, a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, opis jego statusu prawnego w stosunku do nieruchomości,

b) aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci: wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

 

§ 17

 1. Warunki przyłączenia określają:

a) miejsce i sposób przyłączenia instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej,

b) konieczność wykonania dokumentacji technicznej,

c) zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków w ilości wskazanej we wniosku,

d) miejsce zainstalowania wodomierza głównego oraz ewentualnie miejsce wskazania zainstalowania urządzenia pomiarowego, liczącego ilość odprowadzanych ścieków,

e) niezbędne wymogi, które winny być spełnione przed i w trakcie wykonywania przyłączy,

f) warunki eksploatacji przyłączy,

g) termin ważności warunków przyłączenia.

 

§ 18

 1. Odbiór przyłączy dokonywany jest na podstawie protokołu końcowego odbioru technicznego, według zasad określonych w warunkach przyłączenia.
 2. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać:a) datę odbioru,
  b) adres nieruchomości do której wykonano podłączenie,
  c) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem wykonania przeznaczenia przyłącza,
  d) rodzaj materiału, średnicę, długość przyłącza,
  e) skład komisji, w tym: inwestora, przedstawicieli przedsiębiorstwa,
  f) podpisy członków komisji.
 3. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia. Podpisany przez strony upoważnia do zawarcia umowy z odbiorcą.
 4. Dostarczenie wody do odbiorcy następuje maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od daty podpisania z nim umowy.
 

§ 19

 1. Budowa przyłączy, studni wodomierzowej i pomieszczenia przeznaczonego do lokalizacji wodomierza głównego odbywa się na koszt odbiorcy.
 2. Koszt zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego pokrywa przedsiębiorstwo, a urządzenia pomiarowego mierzącego ilość odprowadzanych ścieków odbiorca usług.

§ 20

 1. Jeżeli umowa o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków nie stanowi inaczej, odbiorca odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie.
 2. Wodomierze poza wodomierzem głównym są częścią instalacji wewnętrznej i ich montaż, utrzymanie oraz legalizacja należy do odbiorcy usług.

§ 21

Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej, jeżeli nie posiada technicznych możliwości świadczenia usług.

 

§ 22

Jeżeli z wieloletnich planów rozwoju i modernizacji nie wynika planowana budowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, a osoba ubiegająca się o przyłączenie wyraża wolę budowy tych urządzeń, gmina może zawrzeć z taka osobą umowę o wspólną realizację inwestycji. Po zawarciu umowy, przedsiębiorstwo określi warunki techniczne przyłączenia.

 

 

Rozdział VI

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

 

§ 23

 1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielenia odbiorcom usług informacji dotyczących występujących zakłóceń zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
 2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenia usług, w szczególności gdy: a) z powodu awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków, b) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska.
 3. O przerwach w dostawie wody wynikających z planowanych prac konserwacyjno–remontowych przedsiębiorstwo powiadomi odbiorcę najpóźniej na 3 dni przed jej planowanym terminem.
 4. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 24 godziny, przedsiębiorstwo powinno zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować odbiorców o jego lokalizacji i warunkach korzystania.

 

Rozdział VII

Prawa i obowiązki odbiorcy usług

§ 24

 1. Odbiorca usług korzysta z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwo oraz nie utrudniający działalności, a w szczególności:

  a) wykorzystując pobieraną wodę oraz wprowadzając ścieki w celach określonych
  w umowie i w warunkach przyłączenia nieruchomości,

  b) zapewniając niezawodne działanie posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie,

  c) podejmując działania ograniczające skutki awarii oraz udostępniając przedsiębiorstwu teren w celu usunięcia awarii lub kontroli działania urządzeń pomiarowych, wodociągowych, kanalizacyjnych i przyłączy,

  d) użytkując wewnętrzną instalacją wodociągową, w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci, na skutek cofnięcia się wody z wewnętrznej instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,

  e) zapewniając przedstawicielom Przedsiębiorstwa łatwy dostęp do wodomierza w celu dokonania odczytów, kontroli jego funkcjonowania, wykonania niezbędnych napraw, bądź wymiany. W przypadku braku możliwości odczytu przedsiębiorstwo ma prawo obliczyć należność na poziomie zużycia w okresie fakturowania z ostatnich sześciu miesięcy, lub wyznaczyć nowy termin odczytu. Ewentualne wyrównanie należności nastąpi podczas następnego odczytu wodomierza,

  f) użytkując instalację kanalizacyjną w taki sposób, aby wykluczyć możliwość wystąpienia zakłóceń w funkcjonowaniu sieci kanalizacyjnej przedsiębiorstwa,
  w szczególności zabronione jest wrzucanie do urządzeń na instalacji wewnętrznej odpadów stałych, substancji łatwopalnych wybuchowych oraz wydzielających toksyczne pary lub gazy, zgodnie z art. 9 ustawy,

  g) zapewniając przedstawicielom przedsiębiorstwa łatwy dostęp do studzienki rewizyjnej w celu pobrania próby ścieków do analizy laboratoryjnej oraz przeprowadzenia kontroli instalacji wewnętrznej i urządzeń podczyszczających,

  h) powiadamiając przedsiębiorstwo o posiadanych własnych ujęciach wody w celu prawidłowego ustalania opłat za odprowadzanie ścieków,

  i) utrzymując szczelność instalacji kanalizacyjnej oraz montując na swój koszt niezbędne urządzenia zabezpieczające przed cofnięciem się ścieków z sieci kanalizacyjnej przedsiębiorstwa. Dotyczy to przypadku, gdy instalacja wewnętrzna wraz z zainstalowanymi urządzeniami znajduje się poniżej poziomu ulicy, w której usytuowana jest sieć kanalizacyjna,

  j) wykorzystując swoje przyłącze wyłącznie na użytek własny i lokatorów
  z wyłączeniem możliwości używania go jako punktu zlewnego dla osób trzecich,

  k) z chwilą podłączenia się do sieci kanalizacyjnej przedsiębiorstwa zlikwidowanie na swój koszt instalacji, za pomocą której odbiorca odprowadzał ścieki,

  l) udostępniając przedsiębiorstwu miejsce na elewacji lub ogrodzeniu nieruchomości odbiorcy, celem umieszczenia tabliczek z oznakowaniem armatury wodociągowej,

  m) zawiadamiając przedsiębiorstwo o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby,

  n) informując przedsiębiorstwo o zmianach stanu prawnego nieruchomości,

  o) powiadamiając przedsiębiorstwo o wszelkich zmianach technicznych w instalacjach wewnętrznych, które mogą mieć wpływ na działanie sieci.

 • Odbiorcy zabrania się w szczególności:

  a) używania wody dostarczanej z publicznej sieci wodociągowej w innym celu niż określony w umowie,

  b) podłączenia przewodów lub tworzenia otworów wypływowych na przyłączach,

  c) dokonywania na przyłączach działań innych niż zamykanie lub otwieranie zaworu głównego za wodomierzem,

  d) przemieszczania wodomierza, zakłócania jego funkcjonowania, zrywania plomb lub osłon,

  e) wykonywania bez uzgodnień z przedsiębiorstwem połączeń sieci wewnętrznej zasilanej z publicznej sieci wodociągowej z przewodami doprowadzającymi wodę
  z innych źródeł,

  f) wykorzystywania sieci wodociągowej przedsiębiorstwa, bądź instalacji wewnętrznej do uziemienia urządzeń elektrycznych, bez uprzedniego uzgodnienia
  z przedsiębiorstwem.

 1. Odbiorca ma prawo:

  a) domagać się nieprzerwanej dostawy wody o właściwej jakości z zastrzeżeniem przypadków określonych w rozdziale VI,

  b) domagać się nieprzerwanego odbioru ścieków, zgodnie z umową,

  c) zgłaszać reklamacje dotyczące wysokości naliczonych opłat za wodę i odprowadzane ścieki.

 

Rozdział VIII

Sposób załatwiania reklamacji oraz wymiana informacji w zakresie zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

§ 25

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania na żądanie odbiorców informacji w związku niedotrzymaniem ciągłości usług, nie później niż w ciągu:

a) 12 godzin – na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu usunięcia przerw i zakłóceń,

b) 7 dni – na pisemne żądanie określenia przewidywanego usunięcia przerw i zakłóceń.

§ 26

 1. Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi.
 2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone są na piśmie osobiście przez zainteresowanego w siedzibie przedsiębiorstwa lub listem poleconym.
 3. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwienia reklamacji w terminie 14 dni od daty wpływu. Termin może ulec przedłużeniu, jeżeli istnieje konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Rozdział IX

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 27

 1. Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej.
 2. Przedsiębiorstwo obciąża gminę za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe stosując ceny ustalone w taryfie, może też zawrzeć umowę z gminą, w której określone zostaną zasady rozliczeń za pobrana wodę na cele przeciwpożarowe, jak i cele wymienione w art. 22 ustawy.
 3. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określaniem punktów poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji, składanych przez gminę w umownie ustalonych okresach.

Rozdział X

Przepisy końcowe

§ 28

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności ustawa dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

 

 

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piatek

w godz. 700 - 1500

Rachunek bankowy

 PKO Bank Polski SA
18 1020 2791 0000 7202 0269 0469

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Grudzień 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny