Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Warunki techniczne: przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne

Czcionka:

Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz odbiór przyłącza:
 

 1. W przypadku konieczności wybudowania nowego przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego lub zmiany istniejącego, przedsiębiorstwo na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie do sieci, wyda warunki techniczne realizacji ww. robót. Określenie warunków przyłączenia następuje w terminie do 21 dnia od złożenia wniosku.  W szczególnych przypadkach termin może ulec przedłużeniu.
 2. Do wniosku należy dołączyć:

a) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek, a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, opis jego statusu prawnego w stosunku do nieruchomości,

b) aktualną mapę zasadniczą w skali 1:500 lub 1:1000 określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci: wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

 1. Warunki przyłączenia określają:

a) miejsce i sposób przyłączenia instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej,

b) konieczność wykonania dokumentacji technicznej,

c) zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków w ilości wskazanej we wniosku,

d) miejsce zainstalowania wodomierza głównego oraz ewentualnie miejsce wskazania zainstalowania urządzenia pomiarowego, liczącego ilość odprowadzanych ścieków,

e) niezbędne wymogi, które winny być spełnione przed i w trakcie wykonywania przyłączy,

f) warunki eksploatacji przyłączy,

g) termin ważności warunków przyłączenia.

 1. Odbiór przyłączy dokonywany jest na podstawie protokołu końcowego odbioru technicznego, według zasad określonych w warunkach przyłączenia.
 2. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia. Podpisany przez strony upoważnia do zawarcia umowy z odbiorcą.
 3. Dostarczenie wody do odbiorcy następuje maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od daty podpisania z nim umowy. 
 1. Budowa przyłączy, studni wodomierzowej i pomieszczenia przeznaczonego do lokalizacji wodomierza głównego odbywa się na koszt odbiorcy.
 2. Koszt zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego pokrywa przedsiębiorstwo, a urządzenia pomiarowego mierzącego ilość odprowadzanych ścieków odbiorca usług.
 1. Jeżeli umowa o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków nie stanowi inaczej, odbiorca odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie.
 2. Wodomierze poza wodomierzem głównym są częścią instalacji wewnętrznej i ich montaż, utrzymanie oraz legalizacja należy do odbiorcy usług.
 1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej, jeżeli nie posiada technicznych możliwości świadczenia usług.

 

Wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub/i kanalizacyjnej - plik do pobrania

 

 

 

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piatek

w godz. 700 - 1500

Rachunek bankowy

 PKO Bank Polski SA
18 1020 2791 0000 7202 0269 0469

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Sierpień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny