Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Warunki techniczne: przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne

Czcionka:

Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz odbiór przyłącza:
 

 1. W przypadku konieczności wybudowania nowego przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego lub zmiany istniejącego, przedsiębiorstwo na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie do sieci, wyda warunki techniczne realizacji ww. robót. Określenie warunków przyłączenia następuje w terminie do 21 dnia od złożenia wniosku.  W szczególnych przypadkach termin może ulec przedłużeniu.
 2. Do wniosku należy dołączyć:

a) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek, a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, opis jego statusu prawnego w stosunku do nieruchomości,

b) aktualną mapę zasadniczą w skali 1:500 lub 1:1000 określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci: wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

 1. Warunki przyłączenia określają:

a) miejsce i sposób przyłączenia instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej,

b) konieczność wykonania dokumentacji technicznej,

c) zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków w ilości wskazanej we wniosku,

d) miejsce zainstalowania wodomierza głównego oraz ewentualnie miejsce wskazania zainstalowania urządzenia pomiarowego, liczącego ilość odprowadzanych ścieków,

e) niezbędne wymogi, które winny być spełnione przed i w trakcie wykonywania przyłączy,

f) warunki eksploatacji przyłączy,

g) termin ważności warunków przyłączenia.

 1. Odbiór przyłączy dokonywany jest na podstawie protokołu końcowego odbioru technicznego, według zasad określonych w warunkach przyłączenia.
 2. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia. Podpisany przez strony upoważnia do zawarcia umowy z odbiorcą.
 3. Dostarczenie wody do odbiorcy następuje maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od daty podpisania z nim umowy. 
 1. Budowa przyłączy, studni wodomierzowej i pomieszczenia przeznaczonego do lokalizacji wodomierza głównego odbywa się na koszt odbiorcy.
 2. Koszt zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego pokrywa przedsiębiorstwo, a urządzenia pomiarowego mierzącego ilość odprowadzanych ścieków odbiorca usług.
 1. Jeżeli umowa o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków nie stanowi inaczej, odbiorca odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie.
 2. Wodomierze poza wodomierzem głównym są częścią instalacji wewnętrznej i ich montaż, utrzymanie oraz legalizacja należy do odbiorcy usług.
 1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej, jeżeli nie posiada technicznych możliwości świadczenia usług.

 

Wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub/i kanalizacyjnej - plik do pobrania

 

 

 

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piatek

w godz. 700 - 1500

Rachunek bankowy

 PKO Bank Polski SA
18 1020 2791 0000 7202 0269 0469

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Grudzień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny